שינוי שיטת הממשל בטבעון - תקציר

 

           

'ראש טבעון'

האזרחים הם הריבון

מניהול ריכוזי, הירארכי ומבדל, לשותפותהציבור בתכנון, החלטות ועשיה

'ראשטבעון' היא תנועה חברתית-פוליטית שנוסדה כמענה לצורך חיוני בהתחדשות המבנה השלטוניושינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון.

המבנה השלטוניהנוכחי משקף תפיסה ניהולית הרואה באזרחים 'נתינים' ובראש הרשות 'בעל הבית'. מבנהזה מקנה לראש הרשות סמכויות נרחבות, המאפשרות לו להוביל אופן התנהלות ריכוזי והירארכיהיוצר בעיות מהותיות. בעיות אלו משתקפות בחולשה של מליאת המועצה והועדות, בבניית תקציבועבודת תכנון הנעשים באופן שטחי ובכך שצרכי התושבים ורצונם אינם נמצאים בראש סדרהעדיפויות של קברניטי המועצה ומקבלי ההחלטות.    

אנו מאמינים שהעמקהוהרחבה של שותפות הציבור בעיצוב החיים התרבותיים והפוליטיים בקריה, הינן אתגר ויעדבר בצוע במסגרת החוק הקיים.
הגשמת יעד זה תיתן מענה לבעיות הקיימות ותאפשר תהליכי צמיחה והתפתחות בריאים.  

ארבעה עקרונות מנחים ליצירת שותפות אזרחית


1.האזרחים הםהריבון – מימוש מבנה שלטוני והתנהלות פוליטית המשרתים את האזרחים ואת הקהילותשבהן הם חיים ויוצרים.

2. שותפות - יצירת שותפותפעילה ואפקטיבית בין התושבים לנציגי המועצה בתכנון, בקבלת החלטות ובעשייה.

3. רציפות - עיצובה של הווייתחיים פוליטית המתקיימת לאורך כל ימות השנה מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח של צורכיהתושבים והישוב.

4. הדרגתיות - מהלך שינוי אופייהשל ההתנהלות השלטונית והפוליטית יתבצע בהדרגה, צעד אחר צעד, כאשר התנאים לכךיבשילו.


תשעה צעדים להתחדשות המבנה השלטוני


1. התחדשות יסודית בתפקידמליאת המועצה. חברי המליאה ישמשו כיושבי ראש וחברים בוועדות ויובילו את עבודתן. אנונפעל להרחבת מספר חברי המליאה, שאליה יצטרפו בין השאר נציגים מפורום הצעירים, שכבתהוותיקים ונציגי שכונות וקהילות.

2. הרחבת פעילותהועדות. כיום מתפקדות הועדות הקיימות באופן חלקי בלבד. בכוונתנו להוסיף מספרועדות חיוניות ולהגדיל את מספר החברים שיובילו את תהליך ההכנה לקראת קבלת החלטותבנושאי כלכלה, תרבות, חברה וקהילה, חינוך, תחבורה וסביבה, חזות ותשתיות.

3. יזום משאליתושבים. פעם בשנה יתקיים משאל תושבים פורמלי סביב נושאים מרכזיים שאותםייבחרו  חברי הועדות ומליאת המועצה. אלויסייעו בגיבוש שתי אלטרנטיבות ישימות לפחות, כהכנה לקיומו של משאל התושבים ובהתנהלותוהציבורית המסודרת והתקינה.    

4. האצלת סמכויות למליאה. אנו מציעים לראותבמליאת המועצה את הגוף בעל הסמכות לקבל החלטות בנושאים מרכזיים ומהותיים בחייהתושבים ולהתפתחות הישוב. ההחלטות תתקבלנה מתוך שאיפה לקונצנזוס והתחשבות בדעתהמיעוט.

5. מינוי בעליתפקידים בכירים במסגרת הרשות המקומית.  גם כאן, מציעים אנולראות בחברי המליאה את בעלי הסמכות לאשר מינויים לבעלי תפקידים בכירים במסגרתהרשות המקומית.

6. בניית תקציב שנתיותוכנית ארוכת טווח. יצירת שותפות ומעורבות פעילה של תושבי הקריה בהליך עיצובם שלהתקציבים והתוכניות.

7. תפקיד ראשהמועצה.. בכוונתנו לפעול  להרחבה והעמקתאופיו של התפקיד המוגדר על פי החוק. ראש המועצה אחראי להביא לידי ביצוע את החלטותהמליאה ומשאלי התושבים ולתמוך בהעמקת השותפות והמעורבות הפעילה של התושבים בעיצובחיי הישוב. ראש המועצה מיצג את היישוב בפני הרשויות וגורמי חוץ ומגייס תקציביםותרומות.  

.8יצירת פורום 'מועצתהועדות'. אנו מציעים לבחון הקמת גוף נוסף משותף לחברי הועדות ונציגי הפורומיםהאזרחיים. גוף זה ישמש כמעין 'סנהדרין', שבו יתקיימו דיוני עומק סביב נושאיםמרכזיים המחייבים ראייה כוללת ארוכת טווח של צורכי התושבים והישוב.

9. גיבוש חזון לקריה. נפעל ליצירת חזוןלישוב ותוכנית פעולה למימוש החזון, שאותה יובילו ויבצעו יחדיו תושבי הקריה וקברניטיה.


 

 

'שותפות הציבור' היא תפישה חברתית ברת קיימאהמתאימה לחיים במאה ה21 - תקופה בה בני אדם מגשימים את משאלות ליבם בסביבה תומכתומאפשרת, בה הם תורמים ושותפים ליצירת חברה אנושית, טובה וחופשית.

 

 

 

צרו קשר

הצטרפו אלינו

עיקבו אחרינו

צרו קשר

תודה שפנית אלינו. נשוב אליך בהקדם האפשרי.
אופס! משהו השתבש בשליחת הטופס. אנא נסה שנית.

הצטרפו אלינו

סלולרי —
מייל —
פייסבוק —
אינסטגרם —